فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 10

شمارهعنوانتاریخ صدور
لیست مقالات پذیرفته شده به عنوان سخنرانی 1392/11/8
لیست مقالات پذیرفته شده به عنوان پوستر 1392/11/7
لیست مقالات پذیرفته شده به عنوان پوستر الکترونیک 1392/11/6
برنامه زمان بندی ارائه مقالات به صورت پوستر(روز اول) 1392/11/6
برنامه زمان بندی ارائه مقالات به صورت پوستر(روز دوم) 1392/11/5
برنامه زمانبندی مقالات ارائه دهنده به صورت پوستر(روز سوم) 1392/11/4
راهنمای نگارش مقالات 1392/9/9
راهنمای ارسال مقالات 1392/8/20
امتیاز بازآموزی 1392/8/6
زمان بندي برنامه هاي کنگره 1392/8/1
 
< >